برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
تا تاریخ 1399-11-25
800,000 ریال
50 یورو
پس از تاریخ 1399-11-25
1,000,000 ریال
50 یورو
2
تا تاریخ 1399-11-25
1,200,000 ریال
50 یورو
پس از تاریخ 1399-11-25
1,500,000 ریال
50 یورو
3
تا تاریخ 1399-11-25
2,000,000 ریال
50 یورو
پس از تاریخ 1399-11-25
2,500,000 ریال
50 یورو
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.