1399-09-30
1399-10-15
تاریخ شروع استارت آپ 1399-11-29
تاریخ پایان استارت آپ 1399-11-30
آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات 1399-09-30
تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات 1399-10-30
آخرین مهلت ثبت نام در همایش 1399-10-30
آخرین مهلت ثبت نام در کارگاه ها 1399-10-30
1399-12-13
1399-12-14