1399-12-01
1399-12-05
تاریخ شروع استارت آپ 1399-11-29
تاریخ پایان استارت آپ 1399-11-30
آخرین مهلت ثبت نام در همایش 1399-11-25
آخرین مهلت ثبت نام در کارگاه ها 1399-11-25
1399-12-13
1399-12-14