عنوان فارسی همایش


خلاصه مقاله را به دو زبان فارسی و انگلیسی، با استفاده از الگوی زیر و قالب آماده شده تهیه و ارسال نمایید.

دانلود قالب بصورت فایل word          دانلود قالب بصورت فایل pdf          دانلود فونت B Nazanin

 

شیوه نامه نگارش خلاصه مقاله به زبان فارسی


عنوان مقاله (فونت B Nazanin با اندازه 16 بصورت Bold، کلمات انگلیسی با فونت Times New Roman با اندازه 14 بصورت Bold)

 

نام و نام خانوادگی نویسنده اول1، نام و نام خانوادگی نویسنده دوم2، .... (فونت B Nazanin با اندازه 12) (اسم نویسنده مسئول با ستاره مشخص شود؛ مثال: نام و نام خانوادگی نویسنده دوم*2)

1آدرس نویسنده اول. (فونت B Nazanin با اندازه 10) (قالب آدرس: گروه، دانشکده، دانشگاه، شهر، کشور؛ رایانامه (email).)

2آدرس نویسنده دوم.

..........

 

متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن (فونت B Nazanin با اندازه 14، کلمات انگلیسی داخل متن فارسی با فونت Times New Roman با اندازه 12) (حداکثر 300 کلمه).

 

کلمات کلیدی (فونت B Nazanin با اندازه 14 بصورت Bold): کلمه کلیدی اول، کلمه کلیدی دوم، ..... (سه تا پنج کلمه) (فونت B Nazanin با اندازه 14، کلمات انگلیسی با فونت Times New Roman با اندازه 12).


عنوان انگلیسی همایش

شیوه نامه نگارش خلاصه مقاله به زبان انگلیسی

 

Title (Font: Times New Roman, 14, Bold)

 

Frist Author Full Name1, Second Author Full Name2, …. (Font: Times New Roman, 10) (The corresponding author should be marked with an asterisk after the name; example: Second Author Full Name*2)

1Department, Faculty, University, City, Country, E-mail. (Font: Times New Roman, 9)

2Department, Faculty, University, City, Country, E-mail. (Font: Times New Roman, 9)

……

 

Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text (Font: Times New Roman, 12) (Maximum 300 words).

 

Keywords (Times New Roman, 12, Bold): First keyword, Second keyword, … (Font: Times New Roman, 12) (Three to Five Words).