برای ثبت نام در همایش و کارگاه ها ابتدا باید در سایت همایش عضو شوید. عضویت شما در سایت همایش توسط مدیر سایت تایید خواهد شد. پس از تایید عضویت، می توانید از منوی ثبت نام در همایش و کارگاه ها ثبت نام نمایید.