برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی از قسمت "ثبت نام در برنامه ها" استفاده کنید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه نام مدرس
1 تکثیر و پرورش زالوی طبی
1399-01-21 16:00-20:00
دانشگاه تهران، پردیس علوم 25
دانشجویان 2,500,000 ریال 125 یورو
اعضای هیات علمی 3,000,000 ریال 250 یورو
سایرین 5,000,000 ریال 250 یورو
دکتر معصومه ملک، Harald Galatis، دکتر اتابک روحی امینجان
2 زالودرمانی
1399-03-21 16:00-20:00
دانشگاه تهران، پردیس علوم 25
دانشجویان 2,500,000 ریال 125 یورو
اعضای هیات علمی 3,000,000 ریال 250 یورو
سایرین 5,000,000 ریال 250 یورو
دکتر غلامرضا دکتر افشاری، Dr. Maciej Paruzel، دکتر حوریه محمدی کناری
3 ضوابط و مقررات بهداشتی و بسته بندی
1399-03-22 16:00-20:00
دانشگاه تهران، پردیس علوم 25
دانشجویان 1,500,000 ریال 100 یورو
اعضای هیات علمی 2,000,000 ریال 150 یورو
سایرین 3,000,000 ریال 150 یورو
دکتر مهدی شکوری، دکتر عادل حقیقی، دکتر حسین عبدالحی
4 فرآورده‌های زالوی طبی
1399-03-22 16:00-20:00
دانشگاه تهران، پردیس علوم 25
دانشجویان 2,500,000 ریال 125 یورو
اعضای هیات علمی 3,000,000 ریال 250 یورو
سایرین 5,000,000 ریال 250 یورو
دکتر علیرضا ساری، دکتر نسرین معتمد