کمیته برگزاری

دکتر علی اکبر موسوی موحدی

دکتر علی اکبر موسوی موحدی

رئیس همایش
moosaviut.ac.ir
دانشگاه تهران

کمیته علمی

دکتر معصومه ملک

دکتر معصومه ملک

دبیر کمیته علمی
memalekut.ac.ir
دانشگاه تهران

کمیته اجرایی

دکتر اتابک روحی امینجان

دکتر اتابک روحی امینجان

دبیر اجرایی
roohiut.ac.ir
دانشگاه بوعلی سینا