رئیس همایش
دکتر علی اکبر موسوی موحدی
رئیس همایش
دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: moosavi [at] ut.ac.ir
کمیته علمی
دکتر معصومه ملک
دبیر کمیته علمی
دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: memalek [at] ut.ac.ir
کمیته اجرایی
دکتر اتابک روحی امینجان
دبیر اجرایی
دانشگاه بوعلی سینا
پست الکترونیکی: roohi [at] ut.ac.ir