برای ثبت نام در همایش و کارگاه ها ابتدا باید در سایت همایش عضو شوید. عضویت شما در سایت همایش توسط مدیر سایت تایید خواهد شد. پس از تایید عضویت، می توانید از منوی ثبت نام در همایش و کارگاه ها ثبت نام نمایید.


لطفا پس از واریز هزینه ثبت نام، عکس فیش واریزی را به همراه عکس مدارک دیگر ارسال فرمایید.

شماره حساب (بانک ملت): 5225428134

شناسه پرداخت: 1601064064173

کد شعبه: 67397