لطفا پس از واریز هزینه ثبت نام عکس فیش واریزی را به همراه عکس مدارک دیگر ارسال فرمایید.

شماره حساب (بانک ملت): 5225428134

شناسه پرداخت: 1601064064173

کد شعبه: 67397