تمدید تاریخ ارسال ایده
1399-09-28

ارسال ایده برای اولین استارت آپ زالوی طبی و صنایع وابسته تا تاریخ 15 بهمن 1399 تمدید شد.