حمایت کنندگان اصلی
حمایت کننده الماس
معاونت پژوهشی دانشگاه تهران
ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی
حمایت کننده نقره ای
BBEZ
حمایت کننده طلایی
سازمان شیلات ایران
حمایت کننده برنزی
وزارت جهاد کشاورزی
حمایت کننده نقره ای
انجمن زیست شناسی ایران
دفتر طب ایرانی و مکمل
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
حمایت کننده طلایی
سازمان دامپزشکی کشور
حمایت کننده برنزی
دانشکده طب ایرانی
پژوهشکده علوم دارویی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
سازمان حفاظت محیط زیست ایران
حمایت کننده الماس
صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور